kich bản dai hoi chi hoi

kich bản dai hoi chi hoi
kịch bản điều hành đại hội

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

 

UỶ BAN CHI HỘI ...........

*

 

............., ngày   tháng   năm 20...........

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

 ĐẠI HỘI HỘI LHTN CHI HỘI ...................

NHIỆM KỲ (20............-20...............)

    --------------------------------

 

TT

Nội dung

Người phụ trách

 

I.ĐẠI HỘI TRÙ BỊ:

 

1

- Phát tài liệu

 

2

- Ổn định tổ chức (Tập duyệt nghi lễ)

 

3

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

 

4

- Hiệp thương bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

 

 

II. ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC:

 

1

- Văn nghệ chào mừng

 

2

- Chào cờ.

 

3

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

 

4

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

 

5

- Khai mạc Đại hội

 

6

- Đại hội giải lao

 

7

* Đại hội thảo luận:

- Ý kiến tham luận tại Đại hội.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận

 

8

- Hiệp thương Bầu UB Hội LHTN

- Bầu tổ Bầu cử

 

9

- Ủy ban Hội LHTN họp phiên họp thứ nhất Hiệp thương thương Bầu Chủ tịch, phó chủ tịch và Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.

- UB Hội LHTN ra mắt, hứa hẹn trước Đại hội

UBH Khóa mới

10

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thư ký

11

- Thông qua chương trình hành động

 

12

- Bế mạc

 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

 

UỶ BAN CHI HỘI ...................

*

.............., ngày    tháng  năm 20......

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

 ĐẠI HỘI HỘI LHTN CHI HỘI...................

NHIỆM KỲ (20.....- 20......)

 

    I- ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

1. Ổn định tổ chức :

- Kính thưa các vị đại biểu,

- Thưa toàn thể Đại hội.

Trước khi vào phần chính thức của Đại hội, thay mặt BTC xin mời các vị đại biểu, các anh chị hội viên ổn định tổ chức và xin phép Đại hội bước vào phần trù bị.

* Đầu tiên:Để Đại hội diễn ra được tốt đề nghị các vị đại biểu, các anh chị hội viên tập duyệt chương trình nghi lễ của Đại hội.

- Chào cờ;

- Hát Quốc ca.

- Hát hội ca (Bài lên đàng)

- Hô đáp khẩu hiệu:

2. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

 

3. Hiệp thương Bầu đoàn chủ tịch, thư ký:         

Để duy trì và điều hành Đại hội sau đây Đại hội hiệp thương Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu.

* Bầu đoàn chủ tịch:

Kính thưa Đại hội .

 Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, căn cứ hội nghị UBH họp ngày......   tháng  ......năm 20....... BTC xin dự kiến số lượng đoàn chủ tịch gồm 3 anh chị. xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí số lượng đoàn chủ tịch gồm 3 anh chị cho biểu quyết .

- Đại biểu nào không nhất trí số lượng đoàn chủ tịch là 3 anh chị cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác.  (Không )

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng đoàn chủ tịch là 3 anh chị.

Xin cám ơn!

* Sau đây thay mặt Ban tổ chức xin giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến tham gia đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các anh chị:

1. Anh (chị): ...........................................................................................

2. Anh (chị): ...........................................................................................

3. Anh (chị): ..........................................................................................

 Xin ý kiến Đại hội.

-Đại biểu nào nhất trí với 3 anh chị có tên trên tham gia đoàn chủ tịch cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất trí với 3 anh chị trên cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác. (Không)

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với 3 anh chị trên tham gia đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội. Xin cảm ơn.

* Bầu ban thư ký.

Để giúp Đại hội ghi lại những nội dung, diễn biến của Đại hội. BTC dự kiến số lượng Đoàn thư ký là 2 anh chị xin ý kiến Đại hội

- Đại biểu nào nhất trí số lượng đoàn thư ký là 2 anh chị cho biểu quyết

- Đại biểu nào không nhất trí số lượng đoàn thư ký là 2 anh chị cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác.  (Không )

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng đoàn thư ký là 2 anh chị.

Xin cám ơn.

 

Sau đây BTC xin giới thiệu đoàn thư ký của Đại hội gồm các anh chị có tên sau:

1. Anh (chị): .......................................................................................................

2. Anh (chị): ......................................................................................................

Xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với 2 anh chị có tên trên cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất trí với 2 anh chị trên cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác. (Không)

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với các anh chị trên tham gia đoàn thư ký của Đại hội. Xin cám ơn.

Kính thưa Đại hội;

Vừa qua Đại hội đã bầu được Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. Sau đây xin kính mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên vị trí làm việc.

    II- ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1- Văn Nghệ chào mừng:

Trước khi Đại hội Hội LHTN của chi hội xin trân trọng kính mời Đại hội thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do..........................thể hiện.

Thay mặt BTC Đại hội xin trân trọng cảm ơn những tiết mục văn nghệ chào mừng của......................................

2. Làm công tác tổ chức:

* Xin tr©n träng kÝnh mêi quý vÞ ®¹i biÓu cïng toµn thÓ §¹i héi ®øng dËy lµm lÔ chµo cê.

- Nghiªm, Chµo cê….chµo!

- Quèc ca:   “§oµn qu©n ViÖt Nam ®i……”

- Hội ca:   “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng….”

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

 

Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch về vị trí điều hành Đại hội, mời đoàn thư ký về vị trí làm việc.

 

3- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội !

 - Căn cứ Điều lệ Hội LHNT Việt Nam.

- Thực hiện kế hoạch của UBH LHTN Việt Nam trường THPT Hiệp Hoà số 3 “Về việc Tổ chức Đại hội Hội LHTN ở các chi hội khối 10”

Được sự nhất trí của BCH Đoàn trường, GVCN lớp. Hôm nay Hội LHTN chi hội....... long trọng tổ chức Đại hội Hội LHTN chi hội, nhiệm kỳ 20.....-20.......

  TM đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu, các vị khách quý về dự đại hội:

 * Ở Huyện tôi xin trân trọng giới thiệu có:

- Đ/c  ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

. §Ò nghÞ §¹i héi nhiÖt liÖt chµo mõng.

 

Đặc biệt về dự Đại hội có ......... Hội viên tiêu biểu trong chi hội.

Một lần nữa Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

 

Xin cám ơn Đại hội !

 

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Tiếp theo thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

 5- Khai mạc Đại hội

 Tiếp theo xin trân trong giới thiệu và kính mời anh: ................................ Chủ tịch UBH LHTN chi hội ................... thay mặt Đoàn chủ tịch lên đọc diễn văn khai mạc đại hội.

6 -Đọc phương hướng

Kính thưa Đại hội

Tiếp theo Tôi xin trân trọng giới thiệu Anh (chị): ..............................T/M Đoàn chủ tịch lên trình bày dự thảo báo cáo phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 20....- 201.......

Xin kính mời anh (chị).

 

7- Gợi ýth¶o luËn

 Kính thưa các đại biểu !

Kính thưa Đại hội

Để các đại biểu có cơ sở để đóng góp vào dự thảo báo cáo, phương hướng nhiệm vụ, Đoàn chủ tịch gợi ý đề nghị các đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận vào các nội dung sau:

* Về báo cáo tổng kết đề nghị các đại biểu thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cụ thể:

Những ưu điểm:

- Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thanh niên ( đạo đức).

- Về phong trào học tập.

- Về phong trào Văn hóa TDTT.

- Về công tác phát triển đoàn.

- Về phong trào đèn ơn đáp nghĩa, xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực

* Về phương hướng nhiệm vụ:Đề nghị Đại biểu thảo luận các chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới, đồng thời đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu đó.

Đề nghị các đại biểu mạnh dạn tham gia thảo luận đóng góp xây dựng nghị quyết Đại hội và đăng ký phát biểu với đoàn chủ tịch.

8. Đại hội giải lao: (10 phút)

9. Đại hội thảo luận:

Kính thưa Đại hội để tiếp tục chương trình sau đây xin mời các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu.

 - Vừa qua đoàn chủ tịch đã nhận được .......... đơn vị đăng ký phát biểu.

1  Sau đây tôi xin chân trọng kính mời…………………… .........lên phát biểu.

2  Sau đây tôi xin chân trọng kính mời…………………… .........lên phát biểu.

3  Sau đây tôi xin chân trọng kính mời…………………… .........lên phát biểu.

4  Sau đây tôi xin chân trọng kính mời…………………… .........lên phát biểu.

5  Sau đây tôi xin chân trọng kính mời…………………… .........lên phát biểu.

6  Sau đây tôi xin chân trọng kính mời…………………… .........lên phát biểu.

Đại hội vừa được nghe các ý kiến phát biểu của …..đại biểu. Vì thời gian có hạn vậy Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu còn ý kiến đã chuẩn bị bằng văn bản xin gửi về Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký sẽ có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến trên. Các ý kiến của các đại biểu có giá trị như tham luận trực tiếp trên Đại hội.

 10- Tæng hîp ý kiÕn th¶o luËn:

 Tiếp theo xin kính mời anh: ............................. - TM. Đoàn chủ tịch lên tổng hợp ý kiến thảo luận.

11- Giới thiệu Đoàn trường, GVCN lên phát biểu

Kính thưa Đại hội

Kính thưa Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội. TM Đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c ..................... thay mặt BCH Đoàn trường lên phát biểu ý kiến với Đại hội.

* Đáp từ

Kính thưa các vị đại biểu; kính thưa Đại hội.

Đại hội vừa được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c: ................................,. T/M Đại hội xin được tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c và xin hứa trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức và duy trì tốt hơn những hoạt động công tác hội và phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ tới Hoạt động công tác hội và phong trào thanh niên của Chi hội rất mong được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BCH Đoàn trường.

 TM Đại hội xin kính chúc đồng chí và gia đình năm mới an khanh, thịnh vượng.

Kính thưa Đại hội

Kính thưa Đại hội

Về dự Đại hội. TM Đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thầy ( cô) ..................... ........GVCN lớp lên phát biểu ý kiến với Đại hội.

* Đáp từ

Kính thưa các vị đại biểu; kính thưa Đại hội.

Đại hội vừa được nghe ý kiến phát biểu của Thầy, cô: ................................,. T/M Đại hội xin được tiếp thu những ý kiến của Thầy, cô chủ nhiệm và xin hứa trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức và duy trì tốt hơn những hoạt động công tác hội và phong trào thanh niên. TM Đại hội xin kính chúc đồng chí và gia đình năm mới an khanh, thịnh vượng

 12. Hiệp thương Bầu BCH Chi Hội Nhiệm kỳ (20......-20........)

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa Đại hội.

Để duy trì và tổ chức tốt các hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên trong những năm tiếp theo. Sau đây Đại hội bước sang phần hiệp thương Bầu UBH  nhiệm kỳ 20.....-20........

Để các đại biểu có cơ sở, lựa chọn những Hội viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực để điều hành và tổ chức tốt các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới TM Đoàn chủ tịch xin thông qua đề án nhân sự BCH Chi hội.............  nhiệm kỳ 20.....-20........ (Có đề án kèm theo).

Đại biểu nào nhất trí với đề án nhân sự mà đoàn chủ tịch vừa thông qua cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

 * Phần Ứng cử:

- Căn cứ tiêu chuẩn và đề án nhân sự xin kính mời các đại biểu tham gia ứng cử:

( Nếu không có đại biểu nào ứng cử xin chuyển sang phần đề cử)

* Phần Đề cử:

* Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt nam; TM ĐCT xin giới thiệu danh sách dự kiến Để Đại hội Hiệp thương Bầu vào BCH Chi hội ...................  nhiệm kỳ(20......- 20......) do UB Hội LHTN xã ................... nhiệm kỳ(2004-2009) giới thiệu gồm các anh chị: (Có danh sách kèm theo)

 Xin ý kiến Đại hội về danh sách dự kiến nhân sự tham gia UBH khoá .......... (nhiệm kỳ...........) nếu Đại hộ không có ý kiến gì sau đây xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử BCH Chi Hội  nhiệm kỳ 20 .....- 20.......:

- Đại biểu nào nhất trí với danh sách ...... anh chị có tên trên để Đại hội Hiệp thương Bầu vào BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.

 - Đại biểu nào không nhất trí với danh sách ....... anh chị có tên trên để Đại hội Hiệp thương Bầu vào BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.

-  Đại biểu nào có ý kiến khác. (Không)

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với ............. anh chị có tên trên để Đại hội Hiệp thương bầu vào BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.

  13- Bầu Ban bầu cử:

Để duy trì và tổ chức Hiệp thương Bầu BCH Hội LHTN chi hội ................... được chính xác, khách quan. Sau đây Đại hội tiến hành Bầu ban bầu cử Đại hội.

*Số lượng:Đoàn chủ tịch dự kiến nhân sự Ban bầu cử gồm .......... anh chị.

              Xin ý kiến Đại hội.

 - Đại biểu nào nhất trí số lượng Ban bầu cử là 3 anh chị cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác.  (Không )

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng Ban bầu cử là ...... anh, chị.

* Về nhân sự:

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu danh sách dự kiến để bầu vào Ban bầu cử gồm các anh, chị có tên sau:

1. Anh (chị):

2. Anh (chị):

3. Anh (chị):

 Xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với ..... anh chị trên vào Ban bầu cử cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy 100% Đại hội đã nhất trí với danh sách Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu.   

Xin kính mời ban bầu cử lên làm việc.

 * Đại diện Ban bầu cử thông qua thể lệ Bầu cử:

(Theo quy định của điều lệ Hội LHTN Việt Nam và hướng dẫn của UBH LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang . Việc hiệp thương bầu cử UBH các cấp được biểu quyết giơ tay một lần chung cho cả danh sách bầu cử; việc chọn cử phải được quá nửa số đại biểu có mặt trong Đại hội tán thành thì việc chọn cử nhân sự vào Ủy ban hội mới có giá trị).

* Sau đây Đại hội tiến hành bầu BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.

(Trước khi bầu đọc lại danh sách)

- Đại biểu nào nhất trí với ...... anh chị có tên trên vào BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.

 - Đại biểu nào không nhất trí với ....... anh chị có tên trên vào BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.  

 Như vậy 100% đại biểu đã bầu BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20...... cho biểu quyết.

(Đọc lại danh sách – sau đó vỗ tay)

 14- Đại hội Giải lao(Duy trì văn nghệ tại hội trường) 

- (UBH Họp phiên thứ nhất)

 15 -Hiệp thươngBÇu Đoàn®¹i biÓu ®i dù ĐH Đoàn Trường

- TM Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua nghị quyết phân bổ chỉ tiêu Đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường

Căn cứ Nghị quyết BCH đoàn trường về việc phân bổ đại biểu đị dư Đại Hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013 là 3 đồng chí.Xin mời các đại biểu tham gia ứng cử để Đại hội hiệp thương Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Huyện:

* Ứng cử:………………………

Nếu không có đại biểu nào ứng cử sau đây Đại hội chuyển sang phần đề cử.

* Đề cử:

Căn cứ tiêu chuẩn và chỉ tiêu Đại biểu. Đoàn chủ tịch xin giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Đại biểu để Đại hội hiệp thương bầu đi dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013 : (Có danh sách kèm theo)

 Xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì sau đây xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013

 

- Đại biểu nào nhất trí với danh sách ........ anh, chị có tên trên để Đại hội Hiệp thương Bầu vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội HLHTN Huyện Hiệp Hoà, nhiệm kỳ 2009-2014 cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác. (Không)

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với các anh chị trên để Đại hội Hiệp thương bầu vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013

* Sau đây xin mời Ban bầu cử tiếp tục lên làm việc.

(Thể lệ bầu cử như bầu UBH)

* Sau đây Đại hội tiến hành Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013

 (Trước khi bầu dọc lại danh sách)

- Đại biểu nào nhất trí với .............. anh chị có tên trên vào đoàn Đại biểu dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013.

 - Đại biểu nào không nhất trí với ....... anh chị có tên trên vào vào đoàn Đại biểu dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013.

 Như vậy 100% Đại hội đã bầu đoàn đại biểu di dự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2012 – 2013  gồm các anh chị có tên sau (Đọc lại danh sách – sau đó vỗ tay)

 16-  UBH nhim k20....-20......... ra mt(chôp ¶nh vç tay)

-Xin kính mới các anh chị trong BCH Hội LHTN chi hội ................... nhiệm kỳ 20......-20......  lên ra mắt trước Đại hội.

- Mêi ®oµn ®¹i biÓu ®i dù ®¹i héi ®¹i biÓu §oµn cÊp trªn ra m¾t

19 -Th«ng qua NghÞ quyÕt §¹i héi(Ban thưký)

Tiếp theo xin kính mời anh(Chị)......................... T/M Ban thư ký lên thông qua nghị quyết Đại hội.

20- BÕ m¹c §¹i héi

TiÕp theo ch­¬ng tr×nh xin kÝnh mêi anh (chị) ........................  thay mÆt §oµn chñ tÞch lªn bÕ m¹c Đại hội .

Sau ®©y xin kÝnh mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu vµ §¹i héi ®øng d©y lµm lÔ chµo cê.

Nghiªm !

Chµo cê….(Kh«ng h¸t)

Xin c¸m ¬n §¹i héi !